top of page

Statutaire Doelstelling

Het doel van de stichting is het bevorderen van verzorging en opvoeding van kinderen zulks in overeenstemming met de katholieke beginselen en uiteraard met respect voor andere geloofsovertuigingen, alsmede het bevorderen van al hetgeen hiermede in de ruimste zin genomen in verband staat en/of daarmede samenhangt, in het bijzonder het verlenen van financiële en andere steun aan kindertehuizen, aan welke de verzorging en opvoeding van kinderen is toevertrouwd door hetzij de ouders, hetzij natuurlijke voogden, hetzij de overheid, hetzij particuliere instellingen, die zich de verzorging en/of bescherming van kinderen ten doel hebben gesteld.

Samenstelling Bestuur

 

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Lid                            

Lid

Lid

 

dhr. K.C. Koenig

mevr. drs. F.M. Maas-Villanueva

dhr. J.L.S.M. van Esser

dhr. J.A. Verbeek

mevr. R. Creutzburg

mevr. L.C.M. Janmaat

 

 

PEKS is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland - FIN.
PEKS is geregistreerd bij de Belastingdienst Registratie en Successie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI Status).

PEKS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden: 411495687
 

Bankrekening NL40INGB0000382256 
t.n.v. Pater Eusebius Kemp Stichting
Breda

PEKS Beleid vanaf 2017  

 

Vanaf begin 2017 heeft het bestuur van de PEKS besloten om met een kleiner aantal projecten op een intensievere basis te gaan samenwerken. Aldus willen wij de op zich beperkte beschikbare tijd van alle vrijwillige bestuurders zo efficiënt mogelijk inzetten.

Door nauwere relaties aan te knopen met een beperkt aantal projecten, kunnen wij de betrouwbaarheid van onze partners beter toetsen, kunnen wij de projecten goed volgen en controleren of ons geld ook effect heeft. Bovendien leveren grotere donaties een positieve bijdrage aan de haalbaarheid van projecten. De realisatie is daardoor minder afhankelijk van andere donateurs.

Boek "De Gouden Kroon"

 

De Pater Eusebius Kemp Stichting heeft een boek uitgebracht onder de naam van "De Gouden Kroon", waarin de geschiedenis wordt beschreven van de initiatiefnemer van onze stichting pater Eusebius Kemp.

Mocht u belangstelling hiervoor hebben, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor onder Contact.

OVER ONS

bottom of page